Přihláška pro fyzické osoby (domácnosti)


Způsob platby
Tato přihláška slouží pro přihlášení nového poplatníka - domácnosti k přímé platbě Českému rozhlasu.

 
Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč.

Po registraci Vám bude sděleno číslo účtu a vlastní variabilní symbol, pod kterým budete, dle zvoleného platebního období, rozhlasový poplatek hradit.

Na Vašem bankovním účtu si zřídíte trvalý příkaz k úhradě rozhlasového poplatku se splatností vždy nejpozději do 15. dne nastaveného platebního období, tedy např.:
- do 15. dne každého kalendářního měsíce při měsíční frekvenci hrazení,
- do 15. dne každého nového kalendářního čtvrtletí při čtvrtletní frekvenci hrazení, atd.

Inkaso plateb rozhlasového poplatku není ze strany Českého rozhlasu možné zřídit.

Pokud si přejete hradit rozhlasový poplatek prostřednictvím služby SIPO, navštivte, prosíme, kteroukoliv pobočku České pošty.
 


  
>>>
     

Zpět

UpozorněníProhlášení správce osobních údajů

Český rozhlas je správcem osobních údajů poplatníků rozhlasového poplatku.

Český rozhlas osobní údaje zaznamenané v evidenci poplatníků a zpracovává v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, způsobem náležitě zajišťujícím jejich zabezpečení a nepoužívá je pro jiné než stanovené účely.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů Českým rozhlasem je vedení evidence poplatníků rozhlasového poplatku podle zákona č.348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon“), zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a dále vedení účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Další poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu pro účely přesnější identifikace poplatníka, efektivnější komunikace správce s poplatníkem, a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Vytvořením přihlášky prostřednictvím tohoto webového formuláře Vám bude zřízen přístup do webové aplikace “Můj účet“ a i k dalším volitelným e-mailovým službám Českého rozhlasu. Podmínkou je řádné vyplnění minimální sady povinných údajů označených ve formuláři hvězdičkou. Tyto údaje jsou nezbytné pro fungování webové služby „Můj účet“. Nad rámec těchto údajů můžete poskytnout správci i další osobní údaje, které usnadní komunikaci správce s Vámi. Tyto údaje poskytujete dobrovolně a k jejich zpracování dáváte správci souhlas. Vaše práva a povinnosti správce jsou dále uvedena zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

Upozornění:
Poplatek nejste povinni platit v případě, že:
- Vaše domácnost nevlastní, nedrží či z jiného právního důvodu alespoň jeden měsíc neužívá rozhlasový přijímač
- ve Vaší společné domácnosti žije jiná osoba, která je poplatníkem rozhlasových poplatků
- v posledním čtvrtletí je součet příjmů ve vaší domácnosti nižší než 2,15násobek celkového životního minima
- jste osoba nebo žijete v domácnosti pouze s osobami s trvalou slepotou či hluchotou

Postup pro vyplnění a odeslání formuláře

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Nevyplníte-li je, přihlášku nelze dokončit. Po odeslání formuláře do Českého rozhlasu vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslán ověřovací e-mail. Dále, prosíme, postupujte dle instrukcí, které budou uvedeny v e-mailu.

Pokud si nepřejete zpracovávat e-mailovou adresu, pro přihlášení k platbě rozhlasového poplatku využijte, prosíme, jeden z následujících způsobů odeslání formuláře pro přihlášení:
- poštou na adresu Český rozhlas – rozhlasové poplatky, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2
- prostřednictvím datové schránky Českého rozhlasu: rnaadje