FAQ - ČASTÉ DOTAZY A ODPOVĚDI

pro fyzické osoby (domácnosti či jednotlivci) • Jak se mohu přihlásit k placení poplatků za domácnost?
  Přihlášení lze provést on-line na internetu nebo kterékoliv pobočce České pošty. Při přihlašování na internetu si v prvním kroku přihlášky zvolíte způsob platby, kterým může být úhrada na rozpisu SIPO nebo bankovním převodem.
  Zpět

 • Co se rozumí pojmem "domácnost"?
  Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Pokud domácnost má v držení rozhlasový přijímač a jeden z jejích členů je poplatníkem, ostatní členové domácnosti rozhlasový poplatek neplatí – nejsou poplatníky.
  Zpět

 • Máme v domácnosti více rozhlasových přijímačů, kolik máme platit?
  Domácnosti platí poplatek 45 Kč měsíčně pouze za jediné rádio, přestože jich vlastní nebo drží více. Např. pokud domácnost drží minivěž s rádiem, autorádio ve voze a přenosné rádio na chalupě, hradí pouze 45 Kč měsíčně.
  Zpět

 • Co vše je považováno za rozhlasový přijímač?
  Za rozhlasový přijímač se ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích považuje zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Tedy rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, počítač/notebook s FM/DVB-T tunerem, televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV, pokud tyto umožňují příjem rozhlasové vysílání.
  Zpět

 • Nevlastním žádný rozhlasový přijímač. Jsem povinen podniknout nějaké kroky např. čestné prohlášení?
  Pouze v případě, že budete Českým rozhlasem písemně vyzván/a k prokázání držení či nedržení rozhlasového přijímače, je možné do 30 dnů reagovat písemným čestným prohlášením o nedržení rozhlasového přijímače. Výzva musí obsahovat zákonné náležitosti. V případě, že oslovená osoba do 30 dnů od přijetí výzvy neodpoví, stává se poplatníkem rozhlasového poplatku. Český rozhlas může k prokázání vyzvat občany, kteří jsou odběrateli elektřiny k jejichž evidenci má Český rozhlas přístup.
  Zpět

 • Neposlouchám/e Český rozhlas, musíme platit rozhlasový poplatek?
  Ano, rozhlasový poplatek se platí již za pouhé držení rádia tj. rozhlasového přijímače nikoliv za samotný poslech či neposlech kterékoliv rozhlasové stanice.
  Zpět

 • Kdy má rozhlasový poplatek splatnost?
  Domácnosti hradící poplatek prostřednictvím služby SIPO hradí poplatek vždy k 15. dni každého kalendářního měsíce. Domácnosti platící bankovním převodem (trvalým příkazem) platí vždy k 15. dni prvního měsíce příslušného zvoleného platebního období tj. kalendářní rok pololetí, čtvrtletí nebo měsíc.
  Zpět

 • K čemu je webový účet poplatníka a jak se zřizuje?
  Webový účet poplatníka slouží zejména k nahlížení do historie předepsaných plateb a přijatých úhrad, online provádění změn a nastavení zasílání informací prostřednictvím e-mailu. Webový účet si může pořídit každý poplatník ZDARMA (pro zřízení účtu je nutné znát přidělený variabilní symbol a příjmení poplatníka).
  Zpět

 • Kdy a kam se hlásí změny u poplatníka?
  Každou změnu u poplatníka (např. změny v adrese) je povinnost oznámit do 15 dnů od vzniku změny. Poplatníci platící přes SIPO změny hlásí na kterékoliv pobočce České pošty. Poplatníci, platící prostřednictvím bankovního převodu, provádí změny na internetových stránkách www.rozhlasovypoplatek.cz formou online formulářů, vyplněním a odesláním změnového formuláře nebo případně telefonicky na tel. č. 22 155 3636.
  Zpět

 • Je možné uhradit dlužnou částku za rozhlasové poplatky prostřednictvím SIPO?
  Fyzické osoby platící prostřednictvím České pošty mohou uhradit poplatek poštovní poukázkou, kterou naleznou na příslušné poště. Adresa a číslo účtu jsou již předvyplněné. Jako variabilní symbol poplatník uvede spojovací číslo SIPO, které mu bylo přiděleno prostřednictvím České pošty. Dále mohou poplatek uhradit prostřednictvím svého účtu, zadáním jednorázové platby.
  Zpět

 • Které osoby jsou od placení osvobozeny?
  Osvobozeny jsou osoby či domácnosti, jejichž příjem je nižší než 2,15násobek životního minima. Tyto osoby mají povinnost žádat o osvobození a prokazovat příjem každého půl roku. Pokud není žádost v této lhůtě doručena na Českou poštu nebo přímo Českému rozhlasu (v případě poplatníků hradících bankovním převodem), stává se uplynutím 6ti měsíců osvobozený poplatník opět platícím poplatníkem.
  Od placení rozhlasových poplatků jsou zároveň osvobozeni samostatně žijící jednotlivci postižení úplnou slepotou nebo hluchotou, případně celé domácnosti, ve které společně žijí osoby takto postižené, které jsou osvobozeny trvale. V případě, že ve vícečlenné domácnosti žije jediná uvedeným způsobem postižená osoba, poplatníkem se musí stát jedna z plnoletých osob v domácnosti, která není uvedeným způsobem postižena.
  Zpět

 • Jaké příjmy lze zahrnout do životního minima?
  Za příjem se považují veškeré příjmy v rámci celé domácnosti. Podpora v nezaměstnanosti, nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, výživné, dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče, s výjimkou jednorázových dávek a dávek poskytovaných vzhledem ke zdravotnímu stavu bez ohledu na sociální potřebnost. Dále předpis č. 110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu.
  Za příjem se nepovažuje část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející ze zdravotních důvodů, polovina příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu, daňový bonus a zvýšení důchodu pro bezmocnost a zvláštní příspěvek k důchodu podle zvláštních právních předpisů.
  Zpět

 • Kde a jak si mohu pořídit službu SIPO?
  Službu SIPO zajišťuje a provozuje Česká pošta. Její pořízení můžete zdarma provést na kterékoliv pobočce České pošty, kde zároveň okamžitě obdržíte tzv. spojovací číslo.
  Zpět

 • Jaké sankce uplatňuje Český rozhlas?
  Český rozhlas je oprávněn předepisovat přirážky ve výši 5000 Kč ze nepřihlášený, opožděně přihlášený nebo neoprávněně odhlášený rozhlasový přijímač. Dále může vystavovat přirážku ve výši 1000 Kč za opožděně zaplacené rozhlasové poplatky.
  Zpět

 • Kde naleznu svůj variabilní symbol poplatníka?
  U poplatníků hradících poplatky prostřednictvím služby SIPO je variabilním symbolem tzv. spojovací číslo, které je označeno a uvedeno na každém rozpisu služby SIPO. Poplatníkům platícím bankovním převodem byl variabilní symbol vygenerován přímo Českým rozhlasem a pro jeho zjištění je nutné kontaktovat odbor rozhlasových poplatků Českého rozhlasu.
  Zpět

 • Jak je možné zaplatit dlužný poplatek?
  Nezaplatí-li poplatník platící rozhlasový poplatek prostřednictvím služby SIPO v řádném termínu, stává se dlužníkem. Má ještě možnost zaplatit rozhlasový poplatek České poště do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl poplatek splatný. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit dlužnou částku Českému rozhlasu a to na bankovní účet č. 107 100 5006 / 5500 Raiffeisenbank a.s., pod svým variabilním symbolem, tj. spojovací číslo SIPO uvedené na rozpisu služby SIPO.
  Zpět

Další podrobnosti můžete nalézt v příslušném zákoně č. 348/2005 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích, nebo se na nás obraťte s dotazem na e-mailovou adresu poplatek@rozhlas.cz.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas