Český rozhlas je správcem osobních údajů poplatníků rozhlasového poplatku.

Český rozhlas zpracovává osobní údaje zaznamenané v evidenci poplatníků v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, způsobem náležitě zajišťujícím jejich zabezpečení a nepoužívá je pro jiné než stanovené účely.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů Českým rozhlasem je vedení evidence poplatníků rozhlasového poplatku podle zákona č.348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon“), zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a dále vedení účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Další poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu pro účely přesnější identifikace poplatníka, efektivnější komunikace správce s poplatníkem a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Již dříve jste nám poskytli souhlas se zpracováním dalších kontaktních údajů o Vaší osobě pro účely přístupu do internetové aplikace „Můj účet“ a poskytování souvisejících volitelných služeb. Vaše aktuální nastavení v aplikaci „Můj účet“ ani způsob zpracování Vašich údajů se nemění.

Pokud i nadále souhlasíte s poskytováním služby, pokračujte přihlášením do aplikace „Můj účet“ zadáním Vaší e-mailové adresy a přiděleného hesla.

Váš souhlas se zpracováním některých nebo všech dříve poskytnutých osobních údajů, je možné kdykoli odvolat. Pro bližší informace pokračujte na www.rozhlas.cz/osobni-udaje.

Odvoláním souhlasu s využíváním Vaší e-mailové adresy budou služby a Váš přístup do internetové aplikace „Můj účet“ ukončeny. Písemnou komunikaci s Českým rozhlasem bude následně možné vést pouze prostřednictvím datových schránek nebo pošty.